فهرست افرادمهدی اسماعیل زاده
موسس و مدیرعامل مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
Esmaeilzadehsrpub.org

آقای دکتر محمد ابراهیم حکم آبادی
فوق دکتری سایکوسوماتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

sjmshmsrpub.org

خانم دکتر رزا صالحیان
فوق دکتری سایکوسوماتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران


آقای دکتر حمید ذوالفقاری
فوق دکتری سایکوسوماتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر Arun kumar
Professor and Head, Department of Biochemistry
Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences and Hospital,India
arun732003gmail.com
آقای دکتر ابوالفضل فرهادی
هیات علمی گروه پرستاری
دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیروان، ایران
آقای دکتر Abubakar Yaro
founder and chairman
African health research organisation , UK
آقای دکتر SWAPNIL BUMB
Department of Public Health Dentistry
ACPM Dental College, India
آقای دکتر PROF. N. DORA BABU
PROFESSOR, FACULTY OF PHARMACY
DEPARTMENT OF PHARCOGNOSY AND PHYTOCHEMISTRY URUK UNIVERSITY BAGHDAD, IRAQ.
ndorababu81gmail.com
آقای دکتر عباس عاقل
مدرس دانشگاه
گروه مدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی ، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، ایران
Abbas.aghel60gmail.com
آقای دکتر بهمن علیمرادی
فوق دکتری سایکوسوماتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر سعید سرابیان
استادیار گرده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور مشهد ، ایران
آقای دکتر حسین جاوید
استادیار گروه بیوشیمی
دانشگاه وارستگان مشهد، ایران
آقای علی نمازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران


خانم فریبا کاظم زاده
مدیر اجرایی مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
Kazemzadehsrpub.org